წესები და პირობები

საიტის მოხმარების წესები და პირობები.

გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ მომსახურების წესებსა და პირობებს.

ზოგადი დებულებები

1. აღნიშნული ვებგვერდი წარმოადგენს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად რეგისტრირებულ კომპანიას

( ს/კ 01027080962 ).

2. მომხმარებლის მიერ ვებ-გვერდზე შესვლა და შემოთავაზებული სერვისის შეკვეთა გულისხმობს, რომ მან გამოხატა თანხმობა შეასრულოს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოხმარების წესები და პირობები.

ხელშეკრულების საგანი

ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს შემოთავაზებული პროდუქცია, რომელიც განთავსებულია ვებ-გვერდზე და ამ პროდუქციის მომხმარებლისთვის სასურველ ადგილზე მიტანის მომსახურებას, რის სანაცვლოდაც მომხმარებელი იხდის წინასწარ განსაზღვრულ თანხას საბანკო ბარათით.

1 . ვებგვერდით სარგებლობისას თქვენ: ადასტურებთ, რომ ხართ სრულწლოვანი 18 წელს მიღწეული ქმედუნარიანი პირი ან 16 წელს მიღწეული პირი და გაქვთ ნებართვა შესაბამისი პირებისაგან დადოთ წინამდებარე ხელშეკრულება, მიიღოთ ვებგვერდის საშუალებით მომსახურება და განკარგოთ შესაბამისი გადახდები;

2 .დაიცავით ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვებ-გვერდით სარგებლობის პირობები;

3. აუცილებელია წარმოადგინოთ ჩვენს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია სრულად , რათა ისარგებლოთ ჩვენი მომსახურებით;

4. თუკი მომხმარებელი წარმოადგენს არასწორ ინფორმაციას ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას, რომ უარი განუცხადოს მას მომსახურეობის გაწევაზე;

5. საიტი შეიცავს საავტორო უფლებით დაცულ მასალებს;

6. შეკვეთის განსახორციელებლად და მომსახურეობის სარგებლობისთვის მომხმარებელი ვალდებულია წარმოადგინოს შემდეგი ინფორმაცია : სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი და მისამართი;

დასკვნითი დებულებები

წინამდებარე ხელშეკრულების მიმდინარეობის დროს წარმოშობილი დავები და უთანხმოებანი გადაიჭრება მხარეთა შორის მოლაპარაკებების გზით, წინააღმდეგ შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს.

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products
X