დაბრუნების პოლიტიკა

ონლაინ მაღაზიაში შეძენილი ნივთის დაბრუნების და გადაცვლის პოლიტიკა.

 1. პროდუქციის დაბრუნების პირობები:
 2. პროდუქციის დაბრუნების შემთხვევაში , გთხოვთ წინასწარ დაგვიკავშირდეთ საიტზე მითითებული კავშირის საშუალებებიდან ერთერთზე და გვაცნობოთ ნივთის დაბრუნების შესახებ.
 3. პროდუქციის დაბრუნების დროს აუცილებლად უნდა წარმოადგინოთ შესყიდვის ქვითარი, ან სხვა რაიმე დოკუმენტი რომელიც ადასტურებს გადახდას.
 4. პროცესის ინიცირებისათვის საჭიროა მაღაზიას აცნობოთ დასაბრუნებელი პროდუქტის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები, შეკვეთის ნომერი, შეკვეთის თარიღი, შეკვეთის მიღების თარიღი და დაბრუნების მიზეზი . შესაძლებელია საჭირო გახდეს პროდუქტისა და გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის ფოტოს ატვირთვა და გამოგზავნა.
 5. პროდუქციის დაბრუნება ხდება 3 კალენდარული დღის განმავლობაში.
 6. პროდუქციის დაბრუნება/ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს ონლაინ მაღაზია.
 7. პროდუქცია ექვემდებარება დაბრუნებას ან გაცვლას იმ შემთხვევაში თუ:
 8. პროდუქციას გააჩნია ქარხნული წუნი.
 9. პროდუქცია დაზიანდა ტრანსპორტირების დროს.
 10. შეკვეთის ფორმირების დროს მაღაზიამ დაუშვა შეცდომა , რის შედეგადაც მიიღეთ სხვა ნივთი .
 11. პროდუქციის აღწერა არ შეესაბამება ვებ-გვერდზე განთავსებულ ტექნიკურ მახასიათებლებს.
 12. ანაზღაურების წესი:
 13. თანხის ანაზღაურება მოხდება ნივთის დაბრუნებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში.
 14. თანხის დაბრუნება ხდება საკურიერო მომსახურების გამოკლებით, გარდა იმ შემთხვევისა , როდესაც შეკვეთის ფორმირების დროს მაღაზიამ დაუშვა შეცდომა , რის შედეგადაც მიიღეთ სხვა ნივთი .
 15. თანხის დაბრუნება შესაძლებელია მხოლოდ უნაღდო ანგარიშსწორებით მომხმარებელის საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით.
 16. თუ დიაგნოსტირების შედეგად დადგინდა, რომ მომხმარებლის მიერ დასაბრუნებელ პროდუქტს არ აქვს შენარჩუნებული ყველა ფუნქციონალური ან/და ვიზუალური მახასიათებელი ან/და არ ახლავს შეძენის დროს გადაცემული ყველა თანმხლები ნაწილი და დოკუმენტი კომპანია უფლებას იტოვებს არ დაიბრუნოს პროდუქტი და შესაბამისად, არ დააბრუნოს პროდუქტში გადახდილი თანხა.
0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products
X